Part-Time Job – Research Assistant

Agnico Eagle Mines Ltd. and the Kivalliq Inuit Association (KIA) are looking for part-time research assistants to help conduct interviews and workshops for an Expectations and Perceptions Mapping Study.

ᐃᓚᐃᓐᓇᖓᒍᑦ ᐅᑉᓘᑉ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ – ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ

ᐊᒡᓃᑯᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᐃᓐᓇᖓᒍᑦ ᐅᑉᓘᑉ ᕿᓂᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔪᓃᓪᓗᑎᒃ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᑐᒃᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᙳᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ-ᒥᑦ.