ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓯᑎᐱᕆ 20, 2017) – ᒥᓂᔅᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᓪᓗ ᒫᓂᑲ ᐃᐅᓪ−ᑲᓇᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐋᒻᒪᕐ ᐃᐅᓪ−ᔫᓐᑎ, ᐊᐳᖅᑎᕐᓈᖅᑐᒃᑯᓐᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥ ᐊᑎᓕᐅᖅᑲᐅᔫᒃ (MOU).