Inuit Uyaqanik hanauyaqtit aliagiyauliqtut taimagaanit, hilaqyuami piyumayut amigaiqpaliakmata ukuniga ilitquhiqmi havaanik nahauyaani.

Kihiani piyumayut amigaiqpaliatilugit, nakuuniqhat hanauyaakhat ayuqnaktut naniyaagani, ayuqnaqhutik piyaagani qilamiklu atuqtauvaliaginaqhutik.

Ukiuni, Kavamat Nunavumi[1] havakhimalqtut ihuaqhivaaliriagani qahaknigit nakuuyut hanauyaakhat uyaqat nunagiyauyuni humiliqaa Kivaliqni nunami – ukunanilua Qamaniqyuami, hanauyaqtiqaqluaqtut nunagiyauyut agilrariyauyuq hilaqyuami qauyimayauyunik hanauyaqtinik[2].

Qanituani 170-kilamitamik tunungata ualiqhiani Qamaniqyuap Agnico Eagle-kut Amaruq uyaraqtaqviat, ilagiyaa Apuqtinaaqtumi uyaraktaqiuyumik ilariini.  Hivituvalaagituq Nunavumi nunaqaqtuq nunanik ihiriuqhiyi Mike Beauregard uqaqvigiyait Amaruq-mi nunaliqiyit ikayuqtiriit nalunairiagani uyaraktaat, havaariyauliqhimayut 2019-mi, piqaqmata nakuuyunik hanauyaakhanik uyaqanik.

Uqauhianik Agnico Eagle-kuni nunanik ihiriuqhiyi Jérôme Lavoie, “Qiniqhiajutigiyaptikni hulijutini, nanihiyugut amihuraaluknik nakuuyunik hanauyaakhanik uyaqanik haniraani Amaruq-mi uyaraqtaqvikmi. Mamiani, qahagituukmat tamanit nunap qaaganit iluanilu uyaraktaqviptiknit.”

Jérôme havaqatinilu Eric Marcil havaqatiqatiaqtuk Mike-mik tikuaqhiyaagani ilituqhariaganilu[3] hanauyaakhanik uyaqanik piqutigiyauyumit.  Malruuk hanauyaqtik – Salomonie Pootoogook, David Arngnasungaaq-lu – pulaaqhimayuq Amaruq-mik ilituqhariagani uyaqaq hanauyariami nakuuyunik, ihumamikni nakuuniraqtainik.

August-mi 2020-mi, Agnico Eagle-kut ilitariyauvlutik aituutiqaqtut hanauyaakhanik uyaqanik tiguuqhaktainik Salomonie-mit David-milu ikayuqturiagani hanauyauhiriyatik Kivaliqmilu nunami hanauyaqtit inuvaluit.

Pujjuut Kusugak, Agnico Eagle-kuni Hivuliqhuqtit Nunavumi Havaariyauyunik uqaqtuq, “Hanauyaagakhat uyaqat inuujutait amigaitut Inuinait hanauyaqtipta inuagiyauyunilu. Takuupkaivlutik uvaptiknik hanauyaanik qanuqlu igilraat nunaqaqativut inuukmagaa – igilrutivut, unipkaavut, uumayut, ulapqijutit – Inuinait hanauyaqtivut ilipkamakmat inuujuhiriyavut igilraalu inuujuhiriyavut takuyauhimaaginariagani.”

Nunagiyauyuq nahuriyuq piyaamikni amigaitqiyanik hanauyaakhanik uyaqanik Amaruq-mit nuutaagani ilitquhiqtik pitquhiriyatik hanauyaarutinilu ayuruirutinik tuukliqnut inuuyukhanut. Unatuagugituq hanauyaakhat uyaqat atuqniqatiaqniginik Nunavumi inuujuhiqmi ilagani, atuqniqaqtuqlu nunagiyauyumi ukiuqtaqtumi manikhaqhiurutini. Piqagitpat, amigaitut hanauyaqtit ayuqhaqniaqmata pivagiagani inuujutikhamiknik ikayuqturiaganilu qatangutiriyatik.

Pujjuut ilagiaqtitiyuq, “Kavamat upautikmata uvaptiknut nuguliqniganik nakuuyunik hanauyaakhanik uyaqanik nunami, takuyaqut una atuqtakhauniganik ihuaqutauyaagani – aalaguqtiriyaagani inuit inuuhinik inuujuhiqnilu manikhakhiurutinilu aulaniqatiaqnigit nunagiyauyuni.  Nahuriyugut ihuaqutauhimaariaptikni nakuuyunik hanauyaagakhanik uyaqanik piqariagani Kivaliqni nunami. Akhuuqharumayavut nunagiyauyuni hanauyaqtit uqauhiriyaagani nanminik unipkaariyatik, inuujuhiqtik ilitquhiriyatiklu Kanatamiutanut hilaqyuamilu nunagiyauyunut. Piyutauyuq uvaptiknit ilitpaaliriaptikni inuujuhiriyaraluaginik atuqhimayainik Ukiuqtaqtumi taimaniraaluk ukiuni.”

Salomonie Pootoogook, David Arngnasungaaq -lu atuni pukukhimayuq nanminik haunauyaagakhamiknik uyaqanik pulaaqhimatilugik Amaruq-mi uyaraktaqvikmi.  Salomonie Kigaqmiutauyuq qauyimayautiaqtauvlunilu hanauyaqti. David Qamanituaqmiutak ilihimayaalu hanauyautini aapakminit, Barnabut Arngnasungaaq-mit, hanauyaagit piyumayauginaqtut hilaqyuami.  Hanauyaqtit, Nunavumi nunaqaqtut nunanik ihivriuqhiyi, Mike Beauregard, Amaruq-kunilu nunanik ihiraiuqhiyit havaqatiriikhimayut ilituqhariagani hanauyaakhat qanurituunigit.

___________________

[1] Ukualu aalat tikuaqtauhimayut Nunavumi timiuyut ukualu Kivaliqni Inuit Katimayit, Agunahuaqtit Naniriaqtuqtilu Timiuyuq, Nunavut Tungavik Timiuyuqlu.

[2] Qauyimayautiaqtut Qamaniqyuami hanauyaqtit ilaqaqtut Jessie Oonark-mik, Simon Tookoome-mik, Marion Tuu’luq-miklu.

[3] Hanauyaakhat uyaqat taijuhiuyuq uqautauyuq tamainik hanauyaakhanik uyaqanik atuqtainik Inuit hanauyaqtit – ukualu steatite-guyut, Serpentinite-guyut, argillite-lu – ilikut piqalaatut uyaraktaakhanik pijutiqaqtunik ikulaariipkutinik, aaniarutaulaaqtumik puyua ukunanga alruyaqtuqtunit hanauyarutinit. Amigainiqhat Inuit hanauyaqtit hanavaktut hilami, ukiumiugaluaq.